Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Kontakt

Dane kontaktowe:

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna
Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

Telefon: 22 780 46 59, 610 45 53
Fax: 22 780 46 59 w. 31
E-mail:

Adres strony: www.cuswiazowna.pl

Adres skrytki podawczej: /CUSWIAZOWNA/SkrytkaESP

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg  i wniosków:

Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

p.o. Dyrektor Edyta Borkowska

Poniedziałki godz. 13.00 - 16.00

Urząd Gminy Wiązowna
Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
Telefon: 22 512 58 00
Fax: 22 512 58 02
E-mail:
http://bip.wiazowna.pl/public/

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg  i wniosków:

Wójt Gminy Janusz Budny

Poniedziałki 14.00 - 17.30

Zastępca Wójta Anna Sikora

Piątki 12.00 - 15.00

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Cholewa

Poniedziałki 16.00 - 17.00

Godziny pracy CUS Gminy Wiązowna

Poniedziałek - 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek - 8:00 - 16:00Możesz również zostawić nam wiadomość, korzystając z poniższego formularza.

1000 znaków pozostało

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna, tel. 22 780-46-59 w. 27, e-mail: 
 2. Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO w Centrum Usług Społecznych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:-telefonicznie pod numerem 22 780-46-59 w. 25, e-mailowo pod adresem:
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe rodzin korzystających ze wsparcia Centrum Usług Społecznych na podstawie przepisów prawa ( w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO)
  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia wsparcia i pomocy osobom/ rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo- wychowawcze, doświadczającym przemocy oraz wymagającym innych form wsparcia określonych w/w przepisach prawa.
  2. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w tym kontrolne i sprawujące nadzór, banki oraz podmioty którym Centrum Usług Społecznych zleca usługi ( przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Centrum Usług Społecznych np. operator pocztowy, dostawcy oprogramowania, podmioty świadczące doradztwo, obsługę prawną, usługi opiekuńcze, cateringowe, brakowania dokumentacji, hostingu poczty i strony www).
  3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania ze wsparcia Centrum Usług Społecznych, a następnie będą archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Na podstawie przepisów RODO mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 •  sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Centrum Usług Społecznych ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e i f RODO)
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
 •  Uwaga: Prawo dostępu do danych jest ograniczone w odniesieniu do osób, do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie ze względu na zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy i osób  zgłaszających jej występowanie, zgodnie z art. 9 c ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Konsekwencja ich niepodania może być brak możliwości udzielenia Centrum Usług Społecznych wsparcia i usług realizowanych na rzecz rodziny.
 2. Dane rodzin/osób korzystających ze wsparcia Centrum Usług Społecznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 3. Danie nie będą przekazywane poza obszar EU.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego