Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla JST-edycja 2024

Gmina Wiązowna ponownie przystąpiła do Programu Rządowego wspierającego osoby z niepełnosprawnością. W tym roku program ma zmienioną zanwę na "Asystent osobisty osoby z niepełnosorawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Program cieszy się dużym powodzeniem wsród naszych mieszkańców, którzy dzięki temu wsparciu nie są wykluczeni społecznie oraz otrzymują wsparcie w codziennych czynnościach.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8. Pomoże to przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczy skutki niepełnosprawności.
Przystąpienie do programu da możliwość skorzystania z usług asystenta osobom z niepełnosprawnościami zarówno przy wykonywaniu codziennych czynności jak i umożliwi im usamodzielnienie się, aktywizację, realizację pasji i podejmowanie nowych ról społecznych. Dzięki temu ulegnie poprawie sytuacja rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, również oni będą mogli identyfikować swoje potrzeby i odnaleźć się w innej roli.

Usługi asystencji ososbistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
• wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
• wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu rół w rodzinie,
• wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
• wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:
• posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,pedgog,pycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
• posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia ososbom z niepełnosprawnosciami w formie wolontariatu lub
• osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, przy czym nie może to być osoba będąca członkiem rodziny uczestnika, opiekuna prawnego uczestnika lub nie moze byc to osoba faktycznie zamieszkująca razem z uczestnikiem.

Jedynym kryterium przyznania usługi jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami z punktów 7 i 8.


Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności!

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie asystenta osobistego proszone są o kontakt z Organizatorem Zespołu ds. z zakresu pomocy społecznej. Informacje na temat realizacji programu w Gminie Wiązowna można uzyskać pod numerem tel. 607 390 426

Plakat Asystent 2024.png

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego