Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

KOLEJNE SPOTKANIE RADY RODZICÓW

8 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie Rady Partnerów. Tematem przewodnim było ustalenie rodzaju usług partnerów, które mogą być ujęte w katalogu usług CUS Gminy Wiązowna. Wspólnie z ekspertem profesorem Bohdanem Skrzypczakiem, dokonano analizy całokształtu możliwości Gminy Wiązowna.
Nastąpienie podniesiono następujące zagadnienia: aktywność realizowanych oraz nowych usług w instytucjach partnerów, rolę CUS i charakter relacji z partnerami CUS oraz innymi instytucjami i organizacjami, metody docierania do odbiorców z usługami, a także zbieranie i aktualizowanie informacji o usługach, inspirowanie i kreowanie razem z Partnerami nowych usług wynikających z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, rolę świetlic wiejskich w świadczeniu usług lokalnych, wewnętrznej komunikacji między Partnerami

IMG_7167.JPG

IMG_7175.JPG


RADA PARTNERÓW CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna to realny sposób na jeszcze lepsze zdiagnozowanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz poprawę jakości życia  w naszej Gminie. Warunkiem sukcesu jest koordynacja działań władz lokalnych, instytucji oraz stowarzyszeń w naszej Gminie. Nasze wspólne doświadczenia i możliwości, a także potencjał mieszkańców Gminy Wiązowna, w ramach jeszcze ściślejszej współpracy, pozwolą na realizowanie kompleksowych programów: opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalnych, interwencyjnych i integrujących naszą lokalną społeczność. Radzie Partnerów Centrum Usług Społecznych została powołana w celu opracowania wspólnej oferty usług społecznych, skuteczniejszego działania oraz budowania jeszcze lepszych relacji w naszej Gminie dla dobra wszystkich mieszkańców.

W działaniach Rady uczestniczy aktywnie prof. Bohdan Skrzypczak – ekspert ds. wdrażania CUS Gminy Wiązowna.

Rada Partnerów CUS Gminy Wiązowna dotychczas na dwóch spotkaniach 13 i 21 maja 2021 r. zajęła się m.in.:

- omówieniem „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych"

- opracowaniem zasad i celów funkcjonowania Rady oraz wypracowaniem zasad współpracy i komunikacji

- przedstawieniem wstępnego model „Rynku usług społecznych w Gminie Wiązowna”

- zaprezentowaniem projektu „Młodzieżowe Centrum  Kompetencji”

- zaplanowaniem szkolenia dot. klasyfikacji usług społecznych.


Na stronie BIP CUS Gminy Wiązowna dostępne jest sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących "Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Wiązowna"

 

Serdecznie zapraszamy mieszkanców naszej Gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych Gminy Wiązowna.
Każdy głos ma znaczenie i może przyczynić się do trafnego sklasyfikowania najważniejszych potrzeb mieszkańców i doboru właściwego katalogu usług.
Konsultacje trwają do 12 maja 2021 r. Są dwie możliwości złożenia formularza:
1) metoda elektroniczną poprzez wysłanie formularza na adres e mail lub ,
2) osobiście poprzez wypełenienie formularza w wersji papierowej i złożenie na parterze budynku Centrum Usług Spolecznych Gminy w Wiązowna (GOPS) lub  w budynku Urzędu Gminy Wiązowna (BOM).

Jesteśmy już po badaniach, które przeprowadziła Firma Lokalne Badania Społeczne. Badania przebiegły w formie on-line i były podzielone na poszczególne grupy oraz formy.Odbyły się: Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) z lokalnymi liderami, osobami kluczowymi, przedstawicielami władz lokalnych, 4 zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) z lokalnymi liderami (z przedstawicielami zawodów pomocowych, kadrą kierowniczą miejscowych instytucji publicznych, sołtysami oraz pozostałymi liderami lokalnymi). Zorganizowano 5 warsztatów Service Design (z osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami i ich opiekunami, przedstawicielami rodzin w kryzysie, przedstawicielami rodzin wielodzietnych, osobami  z uzależnieniami). Na podstawie zebranych danych firma LBS opracowała raport pn.: „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych”, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. Na podstawie Zarządzenia nr 55384.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Wiązowna zapraszamy do konsultacji naszych mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy diagnozę:↓

Nadal trwa opracowywanie dokumentacji organizacyjno - prawnej projektu CUS oraz Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych, a takze odbyły się spotkania robocze z ekspertem ds. wdrażania CUS.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które  wzięły udział w badaniu. Zebrany materiał jest cenny i pozwoli wyznaczyć nowe kierunki naszej działalności :-)


W dniu 30 marca 2021 r. została uchwalona przez Radę Gminy Wiązowna Uchwała nr 39.XXXII.2021 w sprawie uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie prowadzi badanie na temat aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z usług społecznych w naszej gminie.

W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat kilku zagadnień ważnych dla naszej społeczności, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w gminie Wiązowna w okresie najbliższych kilku lat.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel).

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza - odpowiedzi na poszczególne pytania należy zaznaczyć lub wpisać tekst odpowiedzi. Pytania są zamieszczone na kilku kolejnych stronach. Po wypełnieniu wszystkich pytań na danej stronie, proszę kliknąć przycisk DALEJ. Jeśli nie może Pan(i) przejść dalej, proszę sprawdzić, czy udzielił(a) Pan(i) odpowiedzi na wszystkie pytania.

Link do ANKIETY →  https://pejotsolutions.pl/deployed/researches/WIAZOWNA/survey.php

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu! Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do środy 30 marca 2021 roku.


Trwają prace nad realizacją projektu CUS. Celem działania Centrum będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym.

Podczas prac nad projektem odbywają się min. spotkania, szkolenia pracowników naszego ośrodka z ekspertami z Laboratorium Innowacji Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na czele z profesorem Bohdanem Skrzypczakiem – prezesem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Ostanie spotkania 22.02.2021 oraz 09.03.2021 dotyczyły Diagnozy, która będzie tworzona na potrzeby Projektu Centrum Usług Społecznych w Wiązownie przez firmę - Lokalne Badania Społeczne Macieja Jóźko.

Na podstawie rozpoznanych potrzeb społeczności lokalnej Gmina skonstruuje ofertę usług społecznych. Założeniem jest to, by z usług mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy. W centrach będą prowadzone także działania skierowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na integrację mieszkańców i budowanie więzi społecznych.

Podczas spotkania omawiane były główne zagadnienia dotyczące potrzeb mieszkańców naszej Gminy, możliwe formy konsultacji społecznych, a także opracowano ankietę.

Już wkrótce rozpoczną się badania, między innymi za pomocą ww. ankiety, która będzie  udostępniona na naszej stronie internetowej, a także  w wybranych miejscach użyteczności publicznej na terenie Gminy. Już dziś zachęcamy do aktywnego udziału w badaniu.

szk 3.jpg 

szkol 1.jpg


Już wkrótce planowane zmiany przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Centrum Usług Społecznych w Wiązownie staną się faktem.
Jesteśmy  po kolejnych rozmowach z ekspertem oraz jego zespołem, którzy wdrażają Gminę/Ośrodek w ten nowy proces.
W celu odświeżenia informacji, zamieszczamy poniżej artykuł ze strony Gminy Wiązowna na temat planowanych zmian.

https://tuwiazowna.pl/centrum-uslug-wspolnych-zamiast-gops-od-maja-2021-r-rozszerzamy-dzialalnosc/

2 zdj.jpg       3 zdj       4 zdj


 

Ruszyły porządki w naszym Ośrodku;-). Cały czas działamy ;-) Przygotowujemy się do remontu w Domu Społecznym w Radiówku. Już wkrótce w tym miejscu zostanie uruchomione Centrum Usług Społecznych w Wiązownie.

„(…) centra usług społecznych będą tworzone w celu zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług. Będą one nową jednostką organizacyjną gminy i zarazem nową instytucją lokalnej polityki społecznej, służącą rozwojowi i integracji usług społecznych, organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Dzięki działalności centrów, usługi społeczne staną się szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne będą w stanie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób, rodzin i społeczności lokalnych.” (fragment uzasadnienia do projektu ustawy).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp...


 

logo CUS.jpg

Gmina Wiązowna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki   i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.                                     

Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznych w Wiązownie oraz zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy.

CUS powstanie poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma siedzibę w Radiówku. CUS rozpocznie swoją działalność w maju 2021 r.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.

Całkowita wartość projektu: 3 124 999,65 zł

Dofinansowanie: 100%

 

PROJEKT

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego