Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo kolor cus.jpg

Projekt pn.: "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.                                     

Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznych w Wiązownie oraz zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy.

Utworzenie CUS ułatwi integracjię i koordynacjię działań w zakresie organizowania usług społecznych, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ich świadczenie. Integracja usług społecznych jest szansą na wzrost ich dostępności i efektywności. Dzięki działalności koordynacyjnej CUS, dotychczasowa sieć usługowa, mocno rozproszona, zostanie przekształcona w spójny lokalny system usług społecznych. Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) wzmocni integrację społeczności lokalnych oraz zwiększy realizację usług społecznych, poprzez wolontariat i usługi sąsiedzkie.
Założeniem CUS Gminy Wiązowna jest świadczenie usług społecznych powszechnie dostępnych, gdzie korzystanie ze wsparcia nie łączy się z nabyciem statusu klienta pomocy społecznej, a także połączenie istniejących form wsparcia z nowymi, na zasadach komplementarności, poprzez stworzenie pakietów usług dla poszczególnych grup odbiorców.

CUS powstanie poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma siedzibę w Radiówku. CUS rozpocznie swoją działalność w maju 2021 r.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2021r. do 31.10.2023r.

Data podpsiania umowy: 27.11.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 3 124 999,65 zł

w tym: 2 633 749,70 zł dofinansowanie ze środków europejskich,

            491 249,95 zł   dofinansowanie ze środków dotacji celowej.

Uchwała nr 106.XXXIX.2021 Rady Gminy Wiązowna ws. przyjęcia programu „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Uczestnicy projektu:
- mieszkańcy gminy Wiązowna,
- pracownicy Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni zatrudnieni w szkołach podstawowych na terenie gminy Wiązowna uczestniczący w warsztatach z zakresu organizowania społeczności lokalnej

W celu realizacji zadań CUS zostały zatrudnione osoby na nowe stanowiska pracy:
- Organizator Usług Społecznych /dyrektor CUS/
- Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych – 2 osoby
- Organizator Społeczności Lokalnej – 1 osoba

Zrealizowano następujące usługi:
- Fizjoterapia (fizykoterapia i kinezyterapia)
- Młodzieżowe Centrum Kompetencji – strefa warsztatów
- Klub Młodzieżowy – placówka wsparcia dziennego
- Porady psychologiczne
- „Złota rączka” - mobilny konserwator
- Klub Zdrowego Stylu Życia
- Usługi środowiskowe z zakresu organizowania społeczności lokalnej, edukacja i animacja społeczna, usługi kulturalne – pobudzanie aktywności obywatelskiej

Produkty projektu:
♦ raport z diagnozy potencjału i potrzeb społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych
♦ 3388 godz. usług fizjoterapeutycznych
♦ 178 godz. porad psychologicznych dla dzieci i młodzieży
♦ 318 godz. porad psychologicznych dla dorosłych
♦ 144 godz. warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
♦ 361 godz. usług „Złotej rączki”
♦ 584 godz. funkcjonowania Klubu Młodzieżowego – placówki wsparcia dziennego
♦ 223 godz. spotkań w Młodzieżowym Centrum Kompetencji – strefa warsztatów
♦ 43 kursy w ramach MCK
♦ 499 godz. funkcjonowania Klubu Zdrowego Stylu Życia
♦ 314 godz. pracy dietetyka
♦ ułożenie 132 planów żywieniowych
♦ 181 godz. warsztatów z zakresu profilaktyki społecznościowej w ramach organizowania społeczności lokalnej
♦ 200 godz. warsztatów z reżyserem/animatorem w ramach organizowania społeczności lokalnej
♦ 196 godz. warsztatów profilaktycznych z psychologiem/pedagogiem w ramach organizowania społeczności lokalnej
♦ przygotowanie i wystawienie 4 spektakli o tematyce profilaktycznej

Rezultaty twarde projektu:
♦ 1 utworzone Centrum Usług Społecznych
♦ utworzenie 6 miejsc świadczenia usług (fizjoterapia, „Złota rączka”, porady psychologiczne, Klub Młodzieżowy, Młodzieżowe Centrum Kompetencji, Klub Zdrowego Stylu Życia)
♦ 853 osoby objęte wsparciem
♦ 30 turnusów rehabilitacyjnych
♦ 4 cykle MCK
♦ 11 turnusów Klubu Zdrowego Stylu Życia
♦ 6 cykli warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna składa serdeczne podziękowania dla Rady Gminy Wiązowna oraz Wójta Gminy Wiązowna za umożliwienie realizacji projektu, a także wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie Centrum: ekspertom, pracownikom CUS, wykonawcom usług i przede wszystkim mieszkańcom za zaufanie i ciepłe przyjęcie nowej instytucji społecznej na mapie gminy Wiązowna.

 

 

 

Początek..

 

 

 

 

 

Początek..Taka współpraca jest potrzebna – spotkanie Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zorganizowało 22 lipca spotkanie poświęcone tematyce „Usługi społeczne, a NGO-sy z obszaru kultury i sztuki, zdrowia i profilaktyki, organizowania środowisk i wspólnot lokalnych w gminie Wiązowna”. Licznie zgromadzeni goście pokazują siłę trzeciego sektora w naszej gminie:

Artur Niedziółka, Fundacja TO LUBIĘ

Marek Purwin i Alicja Dybkowska, Stowarzyszenie Więzy

Agnieszka Ślązak, Fundacja NASZE OGRODY

Sara Przysowa, Marta Bąk, Fundacja INSPIRUJĄCA

Karolina Borowik, Stowarzyszenie KROKUS

Waldemar Burtkiewicz, Stowarzyszenie JESTEŚMY, Stowarzyszenie BĄDŹMY RAZEM  

Waldemar Moniak, Stowarzyszenie JESTEŚMY, Stowarzyszenie BĄDŹMY RAZEM

Zbigniew Giruć, Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka i Spółdzielnia Socjalna ODMIANA

Jolanta Koczorowska, Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka, Stowarzyszenie NIE TĘDY DROGA

Magdalena Koczorowska-Szlassa, Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka, Stowarzyszenie NIE TĘDY DROGA

Jacek Kardas, sołtys Zakrętu, aktywista.

Obecny był także Karol Bronikowski, pracownik Urzędu Gminy Wiązowna, który na co dzień współpracuje z NGO-sami. Małgorzata Łysik, Dyrektor CUS Gminy Wiązowna przedstawiła koncepcję i cele CUS. Omówione zostały także potrzeby mieszkańców w zakresie dostępu do usług społecznych na podstawie „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych”. Kultura i sztuka, zdrowie i profilaktyka, organizowanie środowisk i wspólnot lokalnych to obszar usług społecznych ważnych dla kondycji i jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna. Dlatego CUS Gminy Wiązowna zaprasza stowarzyszenia, fundacje i lokalnych aktywistów do współpracy, jako partnerów i wykonawców usług społecznych. Danuta Podgórska przedstawiła rolę Organizatora Usług Społecznych w strukturze CUS i możliwości współpracy z NGO-sami.

Przedstawicie poszczególnych stowarzyszeń, fundacji i aktywiści zaprezentowali działalność i sukcesy swoich organizacji i środowisk.

Po omówieniu Programu „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”, ze szczególnym uwzględnieniem „nowych usług”, świadczonych blisko mieszkańców, szeroko dostępnych i bezpłatnych rozpoczęła się dyskusja dot. priorytetów i sposobu współdziałania CUS Gminy Wiązowna i NGO-sów. Głównymi tematami była młodzież i pomoc w rozwiązywaniu jej problemów oraz organizowanie domów sąsiedzkich przez lokalne społeczności w społeczności w świetlicach wiejskich.

Stowarzyszenia, fundacje i aktywiści, którzy działają na terenie gminy Wiązowna to wielka wartości i potencjał także w zakresie rozwoju usług społecznych. Należy docenić dotychczasowe zaangażowanie, doświadczenie, skalę i konsekwencję w działaniach oraz sukcesy poszczególnych organizacji pozarządowych i aktywistów, na których zawsze można liczyć. Partnerska współpraca z NGO-sami to dla CUS Gminy Wiązowna podstawa organizowania społeczności lokalnej w naszej gminie.

To już drugie spotkanie CUS Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi. Na pierwszym obecni byli przedstawiciele klubów i stowarzyszeń sportowych oraz zajmujących się wypoczynkiem i rekreacją.

IMG_1262 (002).JPG

IMG_1263 (002).JPG

IMG_1264 (002).JPG

IMG_1266 (002).JPG


{slider Konsultacje społeczne}

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie wprowadzenia programu usług.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie BIP Gminy oraz CUS Gminy Wiązowna.

https://bip.wiazowna.pl → Ogłoszenia 2021

Zarządzenie Nr 104.433.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. Wójta Gminy Wiązowna w sparwie przeprowadzenia konsultacji społęcznych dotyczących wprowadzenia programu "Rynek Usług Spoełcznych Gminy Wiązowna"

Program "Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna"


Spotkanie w sprawie prac nad systemem informatycznym dla CUS

20 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie on-line w sprawie prac prowadzonych nad stworzeniem systemu informatycznego dla Centrów Usług Społecznych. Na spotkaniu zaprezentowano prototyp systemu  informatycznego w dwóch modułach: dla CUS-ów (do ich obsługi) oraz dla obywateli (usługobiorców do wglądu w katalog usług).Omówiono funkcjonalność i etapy tworzenia systemu, a także wskazano propozycje rozszerzenia / dodania funkcjonalności.
Otrzymaliśmy deklarację współpracy Centralnego Ośrodka Informatyki i przekazaniu już wkrótce naszej Gminie prototypu systemu  do zapoznania i testowania.
COI po ustaleniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Cyfryzacją KPRM podejmie dalsze kroki związane z wdrażaniem systemu informatycznego dla CUS-ów.
Wiążemy duże nadzieje z ww. systemem informatycznym, który będzie nieocenionym narzędziem pracy zarówno dla pracowników CUS-ów jak i dla mieszkańców.

Pracami kieruje p. Michał Pariaszewski, Dyrektor Rozwiązań Innowacyjnych Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz p. Tomasz Napiórkowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju z Centralnego Ośrodka Informatyki. Szczególne podziękowania kierujemy do p. Tomasza Napiórkowskiego za zaangażowanie i merytoryczne wprowadzenie w system informatyczny CUS.  

 


Kolejne spotkanie Rady Partnerów

8 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie Rady Partnerów. Tematem przewodnim było ustalenie rodzaju usług partnerów, które mogą być ujęte w katalogu usług CUS Gminy Wiązowna. Wspólnie z ekspertem profesorem Bohdanem Skrzypczakiem, dokonano analizy całokształtu możliwości Gminy Wiązowna.
Nastąpienie podniesiono następujące zagadnienia: aktywność realizowanych oraz nowych usług w instytucjach partnerów, rolę CUS i charakter relacji z partnerami CUS oraz innymi instytucjami i organizacjami, metody docierania do odbiorców z usługami, a także zbieranie i aktualizowanie informacji o usługach, inspirowanie i kreowanie razem z Partnerami nowych usług wynikających z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, rolę świetlic wiejskich w świadczeniu usług lokalnych, wewnętrznej komunikacji między Partnerami

IMG_7167.JPG

IMG_7175.JPG


{slider Rada Partnerów CUS}

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna to realny sposób na jeszcze lepsze zdiagnozowanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz poprawę jakości życia  w naszej Gminie. Warunkiem sukcesu jest koordynacja działań władz lokalnych, instytucji oraz stowarzyszeń w naszej Gminie. Nasze wspólne doświadczenia i możliwości, a także potencjał mieszkańców Gminy Wiązowna, w ramach jeszcze ściślejszej współpracy, pozwolą na realizowanie kompleksowych programów: opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalnych, interwencyjnych i integrujących naszą lokalną społeczność. Radzie Partnerów Centrum Usług Społecznych została powołana w celu opracowania wspólnej oferty usług społecznych, skuteczniejszego działania oraz budowania jeszcze lepszych relacji w naszej Gminie dla dobra wszystkich mieszkańców.

W działaniach Rady uczestniczy aktywnie prof. Bohdan Skrzypczak – ekspert ds. wdrażania CUS Gminy Wiązowna.

Rada Partnerów CUS Gminy Wiązowna dotychczas na dwóch spotkaniach 13 i 21 maja 2021 r. zajęła się m.in.:

- omówieniem „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych"

- opracowaniem zasad i celów funkcjonowania Rady oraz wypracowaniem zasad współpracy i komunikacji

- przedstawieniem wstępnego model „Rynku usług społecznych w Gminie Wiązowna”

- zaprezentowaniem projektu „Młodzieżowe Centrum  Kompetencji”

- zaplanowaniem szkolenia dot. klasyfikacji usług społecznych.


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Na stronie BIP CUS Gminy Wiązowna dostępne jest sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących "Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Wiązowna"

 

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Serdecznie zapraszamy mieszkanców naszej Gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych Gminy Wiązowna.
Każdy głos ma znaczenie i może przyczynić się do trafnego sklasyfikowania najważniejszych potrzeb mieszkańców i doboru właściwego katalogu usług.
Konsultacje trwają do 12 maja 2021 r. Są dwie możliwości złożenia formularza:
1) metoda elektroniczną poprzez wysłanie formularza na adres e mail lub ,
2) osobiście poprzez wypełenienie formularza w wersji papierowej i złożenie na parterze budynku Centrum Usług Spolecznych Gminy w Wiązowna (GOPS) lub  w budynku Urzędu Gminy Wiązowna (BOM).

Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych

Jesteśmy już po badaniach, które przeprowadziła Firma Lokalne Badania Społeczne. Badania przebiegły w formie on-line i były podzielone na poszczególne grupy oraz formy.Odbyły się: Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) z lokalnymi liderami, osobami kluczowymi, przedstawicielami władz lokalnych, 4 zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) z lokalnymi liderami (z przedstawicielami zawodów pomocowych, kadrą kierowniczą miejscowych instytucji publicznych, sołtysami oraz pozostałymi liderami lokalnymi). Zorganizowano 5 warsztatów Service Design (z osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami i ich opiekunami, przedstawicielami rodzin w kryzysie, przedstawicielami rodzin wielodzietnych, osobami  z uzależnieniami). Na podstawie zebranych danych firma LBS opracowała raport pn.: „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych”, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. Na podstawie Zarządzenia nr 55384.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Wiązowna zapraszamy do konsultacji naszych mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy diagnozę:↓

Nadal trwa opracowywanie dokumentacji organizacyjno - prawnej projektu CUS oraz Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych, a takze odbyły się spotkania robocze z ekspertem ds. wdrażania CUS.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które  wzięły udział w badaniu. Zebrany materiał jest cenny i pozwoli wyznaczyć nowe kierunki naszej działalności :-)


Uchwała Rady Gminy Wiązowna w sprawie uchwalenia Statutu CUS

W dniu 30 marca 2021 r. została uchwalona przez Radę Gminy Wiązowna Uchwała nr 39.XXXII.2021 w sprawie uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021r.


Ankieta dotyczaca uslug społecznych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie prowadzi badanie na temat aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z usług społecznych w naszej gminie.

W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat kilku zagadnień ważnych dla naszej społeczności, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w gminie Wiązowna w okresie najbliższych kilku lat.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel).

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza - odpowiedzi na poszczególne pytania należy zaznaczyć lub wpisać tekst odpowiedzi. Pytania są zamieszczone na kilku kolejnych stronach. Po wypełnieniu wszystkich pytań na danej stronie, proszę kliknąć przycisk DALEJ. Jeśli nie może Pan(i) przejść dalej, proszę sprawdzić, czy udzielił(a) Pan(i) odpowiedzi na wszystkie pytania.

Link do ANKIETY →  https://pejotsolutions.pl/deployed/researches/WIAZOWNA/survey.php

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu! Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do środy 30 marca 2021 roku.


Spotkanie robocze dotyczące powstania CUS

Trwają prace nad realizacją projektu CUS. Celem działania Centrum będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym.

Podczas prac nad projektem odbywają się min. spotkania, szkolenia pracowników naszego ośrodka z ekspertami z Laboratorium Innowacji Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na czele z profesorem Bohdanem Skrzypczakiem – prezesem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Ostanie spotkania 22.02.2021 oraz 09.03.2021 dotyczyły Diagnozy, która będzie tworzona na potrzeby Projektu Centrum Usług Społecznych w Wiązownie przez firmę - Lokalne Badania Społeczne Macieja Jóźko.

Na podstawie rozpoznanych potrzeb społeczności lokalnej Gmina skonstruuje ofertę usług społecznych. Założeniem jest to, by z usług mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy. W centrach będą prowadzone także działania skierowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na integrację mieszkańców i budowanie więzi społecznych.

Podczas spotkania omawiane były główne zagadnienia dotyczące potrzeb mieszkańców naszej Gminy, możliwe formy konsultacji społecznych, a także opracowano ankietę.

Już wkrótce rozpoczną się badania, między innymi za pomocą ww. ankiety, która będzie  udostępniona na naszej stronie internetowej, a także  w wybranych miejscach użyteczności publicznej na terenie Gminy. Już dziś zachęcamy do aktywnego udziału w badaniu.

szk 3.jpg 

szkol 1.jpg


Przekształcenie GOPS w CUS

Już wkrótce planowane zmiany przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Centrum Usług Społecznych w Wiązownie staną się faktem.
Jesteśmy  po kolejnych rozmowach z ekspertem oraz jego zespołem, którzy wdrażają Gminę/Ośrodek w ten nowy proces.
W celu odświeżenia informacji, zamieszczamy poniżej artykuł ze strony Gminy Wiązowna na temat planowanych zmian.

https://tuwiazowna.pl/centrum-uslug-wspolnych-zamiast-gops-od-maja-2021-r-rozszerzamy-dzialalnosc/

2 zdj.jpg       3 zdj       4 zdj


 

Przygotowania do remontu

Ruszyły porządki w naszym Ośrodku;-). Cały czas działamy ;-) Przygotowujemy się do remontu w Domu Społecznym w Radiówku. Już wkrótce w tym miejscu zostanie uruchomione Centrum Usług Społecznych w Wiązownie.

„(…) centra usług społecznych będą tworzone w celu zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług. Będą one nową jednostką organizacyjną gminy i zarazem nową instytucją lokalnej polityki społecznej, służącą rozwojowi i integracji usług społecznych, organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Dzięki działalności centrów, usługi społeczne staną się szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne będą w stanie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób, rodzin i społeczności lokalnych.” (fragment uzasadnienia do projektu ustawy).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp...Podsumowanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Czas realizacji projektu od 01.01.2021 r. do 31.10.2023 r.

Kwota dofinansowania to 3 124 999,65 zł

w tym: 2 633 749,70 zł dofinansowanie ze srodków europejskich,

           491 249,95 zł   dofinmansowanie ze środków dotacji celowej.


Głównym celem Projektu było utworzenie CUS zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

Uczestnicy projektu:
- mieszkańcy gminy Wiązowna,
- pracownicy Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni zatrudnieni w szkołach podstawowych na terenie gminy Wiązowna uczestniczący w warsztatach z zakresu organizowania społeczności lokalnej

W celu realizacji zadań CUS zostały zatrudnione osoby na nowe stanowiska pracy:
- Organizator Usług Społecznych /dyrektor CUS/
- Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych – 2 osoby
- Organizator Społeczności Lokalnej – 1 osoba

Rozpoczęła się realizacja usług:
- Fizjoterapia (fizykoterapia i kinezyterapia)
- Młodzieżowe Centrum Kompetencji – strefa warsztatów
- Klub Młodzieżowy – placówka wsparcia dziennego
- Porady psychologiczne
- „Złota rączka” - mobilny konserwator
- Klub Zdrowego Stylu Życia
- Usługi środowiskowe z zakresu organizowania społeczności lokalnej, edukacja i animacja społeczna, usługi kulturalne – pobudzanie aktywności obywatelskiej

Produkty projektu:
♦ raport z diagnozy potencjału i potrzeb społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych
♦ 3388 godz. usług fizjoterapeutycznych
♦ 178 godz. porad psychologicznych dla dzieci i młodzieży
♦ 318 godz. porad psychologicznych dla dorosłych
♦ 144 godz. warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
♦ 361 godz. usług „Złotej rączki”
♦ 584 godz. funkcjonowania Klubu Młodzieżowego – placówki wsparcia dziennego
♦ 223 godz. spotkań w Młodzieżowym Centrum Kompetencji – strefa warsztatów
♦ 43 kursy w ramach MCK
♦ 499 godz. funkcjonowania Klubu Zdrowego Stylu Życia
♦ 314 godz. pracy dietetyka
♦ ułożenie 132 planów żywieniowych
♦ 181 godz. warsztatów z zakresu profilaktyki społecznościowej w ramach organizowania społeczności lokalnej
♦ 200 godz. warsztatów z reżyserem/animatorem w ramach organizowania społeczności lokalnej
♦ 196 godz. warsztatów profilaktycznych z psychologiem/pedagogiem w ramach organizowania społeczności lokalnej
♦ przygotowanie i wystawienie 4 spektakli o tematyce profilaktycznej

Rezultaty twarde projektu:
♦ 1 utworzone Centrum Usług Społecznych
♦ utworzenie 6 miejsc świadczenia usług (fizjoterapia, „Złota rączka”, porady psychologiczne, Klub Młodzieżowy, Młodzieżowe Centrum Kompetencji, Klub Zdrowego Stylu Życia)
♦ 853 osoby objęte wsparciem
♦ 30 turnusów rehabilitacyjnych
♦ 4 cykle MCK
♦ 11 turnusów Klubu Zdrowego Stylu Życia
♦ 6 cykli warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna składa serdeczne podziękowania dla Rady Gminy Wiązowna oraz Wójta Gminy Wiązowna za umożliwienie realizacji projektu, a także wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie Centrum: ekspertom, pracownikom CUS, wykonawcom usług i przede wszystkim mieszkańcom za zaufanie i ciepłe przyjęcie nowej instytucji społecznej na mapie gminy Wiązowna.Uczestnicy projektu:
- mieszkańcy gminy Wiązowna,
- pracownicy Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni zatrudnieni w szkołach podstawowych na terenie gminy Wiązowna uczestniczący w warsztatach z zakresu organizowania społeczności lokalnej


logo kolor cus.jpg

 


 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego