Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Wiązowna.

PODSTAWA PRAWNA ZESPOŁU

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1119).
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020  poz. 1876 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U.  z 2021, poz. 1249).
 4. Uchwała Nr 123.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ,, trybu i sposobu powoływania o odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania”.
 5. Uchwała Nr 121.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2018 – 2022.
 6. Uchwała Nr 81.LXVIII.2023 Rady Gminy Wiązowna z dnia 17 lipca 2023 r. w sparwie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków ZI ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 7. Zarządzenie nr 215.951.2023 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 listopada 2023  r. – w sprawie powołania przy Wójcie Gminy Wiązowna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

ZADANIA ZESPOŁU

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, diagnozowanie problemu przemocy domowej, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową oraz inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
Celem powołania zespołu interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy domowej a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb.
Zadaniem pomagających jest współpraca dająca wzajemne wsparcie w podejmowanych działaniach, dobre diagnozowanie problemów rodziny widzianej jako system, możliwość efektywnego określania działań przez poszczególnych członków zespołu, oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
Podstawowym celem działania zespołów interdyscyplinarnych jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.
O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę (np. siły), narusza Twoje prawa i dobra osobiste, a także powoduje, że cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Pamiętaj, przemoc domowa to nie tylko bicie i siniaki! Oprócz fizycznego znęcania się zalicza się do niej także przemoc psychiczną, seksualną czy ekonomiczną (kontrolę finansów i życia zawodowego). Ponadto zazwyczaj występują one łącznie, np. w rodzinie, w której ma miejsce przemoc fizyczna, pojawia się i psychiczna.

Po bezpośrednie wsparcie warto zgłosić się na przykład do Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. W zależności od możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej może on wesprzeć Cię materialnie, a także – jeśli nie masz gdzie się podziać – pomóc znaleźć nocleg. Pomocy możesz szukać również w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej. Pracujący w nich ludzie postarają się, aby zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa oraz pomóc w stawianiu pierwszych kroków na drodze do uwolnienia się z „zaklętego kręgu” przemocy, np. poprzez zaproponowanie pomocy prawnej czy psychologicznej.

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna
Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
tel: 22 780 46 59

fax 22 780 46 59 wew. 26, 30
czynny: poniedziałki 8.00-18.00; wtorki-piątki 8.00-16.00


Punkt Informacyjno Konsultacyjny czynny we wtorki w godz. 16.00-18.00  w budynku Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Wiązowna

Radiówek 25,
05 – 462 Wiązowna
tel: 22 – 780 46 59

Obawiasz się, że policja Ci nie pomoże? Nie martw się – możesz po nią zadzwonić zawsze wtedy, gdy Ty lub członkowie Twojej rodziny czujecie się zagrożeni, a ona ma obowiązek Ci pomóc.

Policjanci posiadają przede wszystkim odpowiednie narzędzia, aby powstrzymać sprawcę przed dalszym znęcaniem się nad bliskimi. Jeśli stanowi on zagrożenie dla otoczenia, funkcjonariusze zobowiązani są do jego zatrzymania na 48 godzin. Jeżeli zaś zachodzi obawa, że może on ponownie popełnić przestępstwo, np. chcąc się „odegrać”, policjanci mogą również złożyć do prokuratury wniosek o jego eksmisję na okres do 3 miesięcy (który może zostać przedłużony). W wyniku takiej interwencji powinna także zostać uruchomiona procedura Niebieskie Karty, dzięki której zbierane są informacje na temat przemocy w danej rodzinie oraz uruchamiana dalsza pomoc dla poszkodowanych.

Posterunek Policji w Wiązownie
ul. Leśna 4
05 – 462 Wiązowna
tel: 22 724 17 65
fax: 22 724 17 64

http://kppotwock.policja.waw.pl/po/komisariaty/komisariat-policji-w-jo/posterunek-policji-w-wi/44,Posterunek-Policji-w-Wiazownie.html


JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY DOMOWEJ

Przemoc domowa to specyficzny rodzaj patologii życia rodzinnego, który może trwać bardzo długo, bowiem rodzina jako system broni się przed wpływami z zewnątrz. Przeciwdziałanie przemocy domowej nie ogranicza się tylko do większości znanej procedury o nazwie „Niebieska Karta”, którą zakładają funkcjonariusze policji podczas interwencji dotyczącej przemocy domowej.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej zobowiązała Radę Ministrów do przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, który powstał we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Główne cele tego programu, to:

 • redukcja skali zjawiska przemocy domowej;
 • zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy domowej;
 • zwiększenie dostępności pomocy;
 • zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc domowej.

Przemoc domowa ma być redukowana jako zjawisko społeczne poprzez 4 podstawowe nurty działań kierowanych do różnych grup odbiorców:

 • działania uprzedzające: diagnozujące, informacyjne, edukacyjne, kierowane do ogółu społeczeństwa, a także do osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy domowej;
 • działania interwencyjne: opiekuńcze i terapeutyczne, kierowane do ofiar przemocy domowej oraz pouczające i izolujące, kierowane do sprawców przemocy domowej;
 • działania wspierające: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne i inne, kierowane do ofiar przemocy domowej;
 • działania korekcyjno-edukacyjne, kierowane do sprawców przemocy domowej.

POMOC OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ

Przemoc domowa to przestępstwo. Zapobieganie przemocy domowej powinno koncentrować się na trzech grupach osób: ofiarach, sprawcach i świadkach. Nie wolno biernie się przyglądać, kiedy ktoś wyrządza krzywdę drugiej osobie. Nie można godzić się na złe traktowanie, ból i cierpienie. Nikt nie zasługuje na to, by być bitym i znieważanym - czy to kobieta, czy dziecko, czy osoba starsza, czy niepełnosprawny. Jeżeli przemoc domowa jest twoim udziałem albo jeśli borykają się z tym problemem twoi sąsiedzi, można zwrócić się o pomoc do różnych instytucji i ośrodków. Wsparciem, poradami prawnymi i konsultacjami psychologicznymi służą m.in.:

 • Komendy Policji,
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
 • Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Stowarzyszenie „Stop Przemocy w Rodzinie”,
 • Stowarzyszenie „Damy Radę”,
 • Fundacja „Razem Lepiej”,
 • Fundacja „Dzieci Niczyje’,
 • Fundacja „Kobiety dla Kobiet”,
 • Centrum Praw Kobiet.

W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy domowej i w pomaganie jej ofiarom angażuje się w Polsce coraz więcej profesjonalistów i wolontariuszy, organizacji pozarządowych i specjalistycznych instytucji. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego że środowisko dmowe jest i powinno być chronione przed ingerencją z zewnątrz. Przeciwdziałanie przemocy domowej wymaga wnikliwego rozumienia złożoności zjawisk występujących w życiu rodzinnym, jak i szczególnej troski i rozwagi w trakcie interwencji.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego