Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna

logo kolor cus.jpg

Nowe usługi społeczne dostępne są  w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

"Złota Rączka" - Mobilny Konserwator

Jest to usługa polegająca na wykonywaniu drobnych napraw, prac montażowych i gospodarczych, niewymagających natychmiastowej interwencji, wykonywanych na terenie Gminy Wiązowna.

Głównym celem jest świadczenie pomocy w nieskomplikowanych, niewymagających specjalistycznej wiedzy ani kwalifikacji oraz niewymagających specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, naprawach technicznych w miejscu zamieszkania usługobiorcy. 

Odbiorcami usługi są mieszkańcy Gminy Wiązowna, którzy:
znajdują się w trudnej bądź niekorzystnej sytuacji, a także seniorzy, emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnością, chorujący przewlekle, niesamodzielni, o trudnej sytuacji materialnej oraz samotni rodzice.

Usługa realizowana jest od poniedziałku do piątku od 8:00 (najwcześniejsza godzina rozpoczęcia usługi) do 16:00 (najpóźniejsza godzina zakończenia usługi), za wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Jedna osoba może skorzystać z usługi „Złota Rączka” – Mobilny Konserwator maksymalnie 2 razy w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia skorzystania pierwszy raz z usługi.

Jedna usługa nie może przekraczać 2 godzin zegarowych pracy mobilnego konserwatora. W przypadku konieczności zakupu dodatkowych materiałów do wykonania usługi możliwe jest dokonanie zakupu przez mobilnego konserwatora na życzenie i koszt odbiorcy usługi. W takim wypadku czas przeznaczony na dokonanie zakupu wlicza się w czas usługi.

W ramach usługi „Złota Rączka” – Mobilny Konserwator świadczone będą drobne usługi naprawcze i gospodarcze spełniające następujące kryteria:

-niewymagające specjalistycznej wiedzy i specjalistycznych uprawnień;
-niewymagające natychmiastowej interwencji;
-niewymagające dużych nakładów czasu;
-niewymagające dużych nakładów finansowych;
-nie są świadczone w ramach innych umów.

Rodzaje usług wykonywanych przez specjalistę:

-regulacja i uszczelnianie drzwi i okien, niewymagające specjalistycznego serwisu;
-montaż lub wymiana deski sedesowej;
-naprawa lub wymiana mechanizmów spłuczki;
-przykręcenie, wymiana, gniazdek, włączników świateł;
-wymiana źródła światła;
-udrażnianie zatkanych odpływów;
-wymiana i naprawa elementów armatury sanitarnej;
-naprawa klamek, zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych w drzwiach i oknach;
-naprawa, nasmarowanie, wymiana zawiasów lub zamków w szafach, drzwiach;
-drobne prace związane z montażem i demontażem mebli oraz naprawa uszkodzonych   mebli (wyrwany zawias, gałka do otwierania drzwi)
-odpowietrzanie kaloryferów;
-koszenie, pielenie, grabienie liści, przydomowe odśnieżanie;
-inne drobne czynności naprawcze, montażowe, gospodarcze, w których ostateczną decyzję w zakresie wykonania podejmuje na miejscu realizator usługi w porozumieniu z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych.

Fizjoterapia:fizykoterapia i kinezyterapia

Jest to usługa społeczna, skierowana do dorosłych mieszkańców Gminy Wiązowna, polegająca na zabiegach fizykoterapii i kinezyterapii, świadczona w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Usługi fizjoterapii świadczona jest stacjonarnie, w okresie do października 2023 , w formie turnusu trwającego 15 dni. Do jednego turnusu może zostać zakwalifikowanych 15 osób uczęszczających na zabiegi od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Usługi fizjoterapii  skierowane są do osób zamieszkujących teren Gminy Wiązowna, posiadających skierowanie na fizjoterapię od lekarza pierwszego kontaktu ze wskazaniem jednostki chorobowej oraz informacji o braku przeciwskazań do podjęcia fizjoterapii.
Po zakwalifikowaniu, zabiegi wykonywane są według zaleceń i po konsultacji pacjenta z fizjoterapeutą, dzień przed rozpoczęciem turnusu.
Usługi obejmują zabiegi kinezyterapii oraz maksymalnie 5 zabiegów fizjoterapii, takich jak.:


1. zabiegi prądowe, min. jonoforeza, galwanizacja, prądy: Tens, interferencyjne, Traberta, stymulacja;

2. zabiegi falowe, min. ultradźwięki, fonoreza, pole magnetyczne;

3. laseroterapia;

4. światłolecznictwo;

5. inne, np. terapia manualna wg. Typaldosa, kompleksowa terapia przeciwobrzękowa, pinopresura, kinesiology tapink.

 

Klub Młodzieżowy - Placówka wsparcia dziennego

Jest usługa społeczna w polegająca na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego - Klubu Młodzieżowego  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) W ramach tej usługi zapewniamy 15 miejsc w Klubie dla młodzieży w wieku 12-15 lat, zamieszkującej na terenie gminy Wiązowna.

•W ramach działalności Klubu dzieci otrzymają wsparcie w sytuacjach kryzysowych, pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną.
•Odbywać się będą zajęcia: rozwijające zainteresowania, sportowe, kulturalne, plastyczne, informatyczne, a także działania profilaktyczne, środowiskowe i edukacyjne.
•Planowane są wycieczki i imprezy okolicznościowe.
•Zapewniamy opiekę wychowawcy, transport, posiłki i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.
•Oferujemy również wsparcie dla rodziców w formie spotkań z psychologiem i socjoterapeutą.

Usługa ta będzie realizowana do 30 czerwca 2023 r. Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu przez 4 godziny dziennie, w godzinach popołudniowych tj. wtorek i czwartek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i nauki.


Młodzieżowe Centrum Kompetencji (MCK)-sterfa warsztatów

Usługa społeczna polegająca na prowadzeniu Młodzieżowego Centrum Kompetencji w formie zajęć klubowych dla młodzieży w wieku 16 – 20 lat, zamieszkującej na terenie Gminy Wiązowna. Celem tej usługi jest rozwój umiejętności społecznych młodych osób, planowanie rozwoju osobistego, poznawanie mocnych stron oraz rozwijanie swoich hobby i umiejętności dokonywania wyborów, rozpoznawania i zaspakajania potrzeb.
W ramach realizacji usługi, w czasie trwania każdego cyklu realizujemy:

1. Dwa razy w miesiącu spotkania z wychowawcą trwające 4 godziny zegarowe.
2. Trzy spotkania trwające 5 godzin zegarowych, których przebieg zaplanuje młodzież pod opieką wychowawcy.
3. Jedno 5 godzinne wydarzenie, którego pomysłodawcą i wykonawcą będą uczestnicy MCK.
4. Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności, zgodne z zapotrzebowaniem i zainteresowaniami uczestników MCK. Każdy z uczestników po uprzednim ustaleniu z wychowawcą i dokonaniu wyboru, będzie mógł wziąć udział w szkoleniu lub kursie. Tematyka, forma i miejsce zostaną ustalone z uczestnikami w ramach warsztatów planowania. Udział w kursie/szkoleniu jest dobrowolny.
5. Trzydniowy wyjazd profilaktyczno-integracyjny, połączony z atrakcjami kulturalnymi lub sportowymi.

Usługa świadczona jest w Domu Społecznym w Radiówku 25, na I piętrze budynku, z dostępem do windy. Pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Usługa będzie realizowana w pięciomiesięcznych cyklach, po 12 osób w każdym, do końca czerwca 2023 r.

Tryb kwalifikacji: należy złożyć komplet dokumentów (wniosek,formularz zgłoszeniowy plus oświadczenia).

Usługa  świadczona jest w Domu Społecznym w Radiówku 25, na I piętrze budynku, z dostępem do windy. Pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poradnictwo psychologiczne

Jest to usługa, która składa się na 3 zakresy wsparcia:

1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych,

3. Warsztaty umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.

Usługa będzie świadczona w  formie:

1. stacjonarnej w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25,

2.w formie mobilnej w miejscu zamieszkania odbiorcy usługi w sytuacjach interwencyjno – kryzysowych, po wcześniejszym ustaleniu z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych. Usługi świadczone w miejscu zamieszkania powinny trwać 60 min. od momentu faktycznego rozpoczęcia świadczenia usługi z wyłączeniem czasu dojazdu do miejsca zamieszkania odbiorcy usługi.

3. w formie zdalnej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i wynikających z niego obostrzeń wprowadzonych przez administrację rządową.

Cykl warsztatów w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Jest to usługa społeczna polegająca na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w zakresie organizowania społeczności lokalnej, w celu wyłonienia liderów profilaktyki społecznościowej i młodzieżowej, którzy opracują i zrealizują projekty profilaktyczne oraz liderów wiejskich, którzy opracują i będą sukcesywnie realizować projekt wdrażania Domu Sąsiedzkiego w swoich świetlicach wiejskich.
Usługa dzieli się na 2 moduły:

1. Moduł I - Warsztaty profilaktyki społecznościowej

2. Moduł II - Warsztaty dotyczące prowadzenia świetlic wiejskich metodą „Domów Sąsiedzkich”.

Klub Zdrowego Stylu Życia

Usługa społeczna polegająca na prowadzeniu Klubu Zdrowego Stylu Życia dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Wiązowna.
Celem usługi jest promowanie zdrowego stylu życia, poprawy stanu psychicznego, fizycznego oraz samopoczucia uczestników. Usługa będzie realizowana w sześciotygodniowych turnusach, po 12 osób w każdym, dwa razy w tygodniu z motywatorem i z dietetykiem, w terminie do końca czerwca 2023 r.

Jeśli od dawna chcesz zmienić swoje nawyki żywieniowe i nie tylko, albo po prostu chcesz zrobić coś dla siebie, a nie wiesz jak zacząć, gdzie się udać, to miejsce jest dla Ciebie!
Motywator zdrowego stylu życia oraz wykwalifikowany dietetyk pomogą Ci pokochać siebie na nowo.

 

W ramach turnusu oferujemy:

- wykład dietetyka na temat „Zdrowego stylu życia i nietolerancji pokarmowych”

- 2 godziny zegarowe indywidualnych konsultacji z dietetykiem dla każdego uczestnika;

- indywidualne plany żywieniowe dla każdego uczestnika;

- Funkcjonowanie klubu 2 razy w tygodniu w środy oraz w soboty przez 4 godziny zegarowe, pod opieką motywatorki zdrowego stylu życia;

- Ćwiczenia na każdym spotkaniu (np. kijki nordic walking, ćwiczenia na macie);

- Jeden raz w tygodniu wspólne przygotowywanie zdrowych posiłków: śniadań, koktajli, surówek i sałatek, zup, dań głównych, smacznych deserów;

- Motywujące zadania do indywidualnej pracy;

- Cotygodniowe bilanse podsumowujące postępy każdego uczestnika;

- Uroczyste spotkanie na zakończenie turnusu, podsumowujące wyniki całego turnusu.

- Spotkania motywująco-wspierające dla absolwentów Klubu Zdrowego stylu Życia 1 raz w miesiącu przez 4 godziny zegarowe z motywatorem oraz dietetykiem.

Tryb kwalifikacji: należy złożyć komplet dokumentów (wniosek,formularz zgłoszeniowy plus oświadczenia oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 607 390 961. Zostaną Państwo poinformowani jak ubiegać się o miejsce w Klubie oraz jakie są terminy.


 

Wszystkie usługi są bezpłatne do końca trwania projektu tj. do października 2023 r.

Wszyscy uczestnicy projektu kwalifikowani są w ramach Programu „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”, realizowanego w związku z projektem „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie”. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

W sprawie usług zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych: 22 780 46 59 lub 607 390 961.

Uchwała nr 106.XXXIX.2021 Rady Gminy Wiązowna ws. przyjęcia programu „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania ( w przypadku druku czarno-białego):

 

Usługi finansowane w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

 

 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego