Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Deklaracja dostępności Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

Deklaracja dostępności Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Społecznych (https://cuswiazowna.pl)

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia oraz obrazy zamieszczone przed wprowadzeniem zmian w dostępności strony internetowej posiadają opisy alternatywne. Opisy alternatywne będą sukcesywnie uzupełniane.

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy oraz elementy dekoracyjne) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych oraz zmian kontrastowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Marlena Kubańska

e-mail:

telefon: 22 780 46 59 w 26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator do spraw dostępności
 • Adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna
  Radiówek 25
  05-462 Wiązowna
 • E-mail:
 • Telefon: 22 780 46 59 w

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Centrum Usług Spoełcznych Gminy Wiązowna znajdującego się w budynku Domu Społecznego w Radiówku 25 prowadzi jedno wejście po lewej stronie budynku wyposażone w schody. Z tyłu tego wejścia znajduje się dźwig windowy, którym klienci mogą wjechać na parter i I piętro. Na drugie piętro prowadzi jedna klatka schodowa znajdująca się w środkowej części korytarza, znajdującego się na parterze. Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W CUS Gminy Wiązowna nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma pracownika przeszkolonego do komunikacji w polskim języku migowym. Punkt obsługi mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych znajduje się po lewej stronie od wejścia, natomisat biuro obsługi mieszkańca po prawej stronie.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, na wprost od głównego wejścia, po lewej stronie.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, na wprost od głównego wejścia.

Informacje dla użytkowników z niepełnosprawnością:

 • Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych.
 • W serwisie internetowym włączony jest fokus, tj. oznaczenie aktywnych linków oraz pól formularza. Fokus przemieszcza się po widocznych elementach strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Kontrast – dzięki możliwości zmiany kontrastu teksty na stronie internetowej są bardziej czytelne dla osób niedowidzących.
 • Teksty w serwisie są pisane w sposób zrozumiały oraz zgodny z zasadami dostępności.
 • Informacje na stronie są czytane na głos przez lektora.

Strona internetowa Centrum jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki.
 • Możliwość zmiany kontrastu.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Data opublikowania strony: 31/03/2020

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego