Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Wiązowskie Centrum Usług Społecznych

-Projekt zakończony- Artkuł archiwalny

Liczba oferowanych  po Projekcie „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych”  miejsc świadczenia usług społecznych:

 1. Klub Seniora - 24 miejsca
 2. Klub dla dzieci z zaburzeniami – 15 miejsc
 3. Usługi opiekuńcze - osoby, które rozpoczęły wsparcie w Projekcie nadal je kontynuują (25 osób). GOPS ma gotowość realizacji usług zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
 4. Usługi asystenckie – min. 10 miejsc ( zgodnie z potrzebami istnieje możliwość rozszerzenia ilości wsparcia).
 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze -2 miejsca (ewentualne rozszerzenie zgodnie z zaistniałymi potrzebami).
 6. Klub dla osób chorujących psychicznie – po zgłoszeniu potrzeb zostanie uruchomiona grupa wsparcia dla min. 5 osób
 7. Klub dla osób z niepełnosprawnością - po zgłoszeniu potrzeb zostanie uruchomiona grupa wsparcia dla min. 5 osób

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie realizuje projekt „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” , Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki społecznej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Wiązowna do usług społecznych, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia w/w usług w zastępstwie za opiekunów faktycznych w okresie realizacji projektu i jego trwałości.

Cele szczegółowe Projektu to:

1.Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych
2.Wzrost aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
3.Wzrost umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi
4.Zwiększenie dostępności do miejsc krótkookresowego pobytu dla osób niesamodzielnych
5.Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych
6.Wzrost udziału osób niesamodzielnych  w społecznościach lokalnych
7.Zwiększenie dostępności do sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego
8.Utworzenie zaplecza wykwalifikowanej kadry opiekunów.

W ramach Projektu powstanie Wiązowskie Centrum Usług Społecznych, które obejmie swoim wsparciem 60 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niekorzystające z usług społecznych oraz z pomocy instytucjonalnej, należących do niżej wymienionych grup:  

- 30 osób starszych w wieku 60+

- 20 osób chorujących psychicznie, w tym 10 dzieci z całkowitym zaburzeniem rozwoju do 15 r ż. i 10 osób chorujących psychicznie w wieku 15-60 lat,

- 10 osób niepełnosprawnych w wieku 15-60 lat.

Dodatkowo zaplanowano wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, którego celem jest umożliwienie opiekunom aktywizację społeczną, zawodową i edukacyjną.

Głównym realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie w partnerstwie z trzema stowarzyszeniami: „KROKUS-Wiązowna”, Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy”, Stowarzyszenie Seniorów „Bądźmy Razem”.

Działania w Projekcie:

 1. Przy wsparciu 3 stowarzyszeń powstaną:
 2. Klub dla seniorów – Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”  (20-30 osób)
 3. Klub dla osób niepełnosprawnych -  Stowarzyszenie „Jesteśmy” (10 osób)
 4. Klub dla dzieci z zaburzeniami rozwoju -  Stowarzyszenie „Krokus-Wiązowna” (10 osób)
 5. Grupa wsparcia dla osób chorujących psychicznie - Stowarzyszenie „Krokus-Wiązowna” (10 osób)
 6. Konsultacje psychologiczne
 7. Konsultacje prawne
 8. Zajęcia z fizjoterapeutą
 9. Bezpłatny transport na zajęcia
 10. Grupy wsparcia dla: opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunów dzieci chorujących psychicznie, opiekunów osób chorujących psychicznie.
 11. Serwis kawowy/catering na zajęciach.
 12. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego.
 13. Usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych.

Okres realizacji Projektu:  01.01-2017 r. -  31.12.2018 r.

Całkowita wartość projektu to  1 645 330,85 zł, w tym dofinansowanie 1 525 474,81 zł (1 316 246, 68 zł dofinansowanie z Funduszy Europejskich, 209 210,13 PLN dotacja z budżetu państwa).

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego