Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Karta Dużej Rodziny

Logo-Wiazowska-Karta-Duzej-Rodziny.jpg

Aktualizacja: Informujemy, iż firma WHEELER POLSKA Sp. z o.o. w Majdanie przystąpiła do gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych " KARTA DUŻEJ RODZINY " i dla osób posiadających ww kartę oferuje 10% zniżki na zakup rowerów, części, akcesoriów oraz serwis rowerowy.
(rabat nie obejmuje rowerów, części i akcesoriów w promocji)

Dodaj Kartę Dużej Rodziny do swojego mObywatela. Korzystaj ze zniżek i przywilejów.

KDR 1.png

Karta Dużej Rodziny to popularny system zniżek i uprawnień dla rodzin "3+" - zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

mKDR w mObywatelu


Karta Dużej Rodziny w mObywatelu - inaczej mKDR - dostepna jest dla każdej dorosłej osoby (rodzina "3+"), która ma ważny polski dowód osobisty, lub dla każdego dziecka (rodzina "3+"), które posiada mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego mogą korzystaż z KDR w tradycyjnej formie - w postaci fizycznej karty.

Zniżki i partnerzy, czyli korzyści z Kartą Dużej Rodziny
Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek:
• na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców – 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne;
• zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców;
• darmowego wstępu do parków narodowych;
To także bogata oferta Partnerów Karty Dużej Rodziny z różnych branż - od sklepów dla dzieci, przez sklepy z odzieżą, obuwiem, księgarnie, hipermarkety, sklepy elektroniczne, jubilerskie, ośrodki wypoczynkowe, kina, baseny, centra rozrywki... i wiele, wiele innych.

Jak dodać Kartę Dużej Rodziny do mObywatela?
1. Upewnij się, że Twoja fizyczna Karta Dużej Rodziny jest ważna.
PS. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny sprawdź, jak i gdzie złożyć odpowiedni wniosek.

2. Pobierz lub zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji. Znajdziesz ją w App Store lub w Google Play.
I. Android: aplikacja mObywatel 3.0.2 (18.106) lub nowsza.
II. iOS: aplikacja mObywatel 2.2.3 lub nowsza.

3. Uruchom aplikację mObywatel.
4. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument - jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).

KDR 2.png

5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.

6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.

7. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
o Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
o Nie: przejdź do kolejnego punktu.
8. Sprawdź, czy Twoja karta została wyświetlona prawidłowo. 
Zmiany w elektronicznej Karcie Dużej Rodziny

KDR 3.png

Od 1 lipca 2021r. wycofano ministerialną aplikację mKDR, w której były dostępne elektroniczne Karty Dużej Rodziny.


Obecnie, wersję cyfrową Karty Dużej Rodziny można pobrać w rządowej aplikacji mObywatel. Do przeprowadzenia tego procesu potrzebny jest Profil Zaufany i aktywny eDowód.


W aplikacji mObywatel dostępne są też karty bliskich, jeśli były wydane w wersji mobilnej. Jeśli Karty dzieci były wydane w wersji mobilnej i były widoczne w mKDR, a teraz nie są, prosimy o zgłoszenie problemu poprzez infolinię bezpośrednio do Ministerstwa lub urzędu, który wydał Kartę.
Infolinia Ministerstwa pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-18.00.
tel.: +48 42 253 54 74
mail:

 


PYTANIA I ODPOWIEDZI


1. Mam problem z wyświetleniem mKDR. Wyświetla się napis "błąd połączenia z serwerem". Kto może mi wytłumaczyć, w jaki sposób naprawić ten "błąd"?
Mobilna Karta Dużej Rodziny przestała funkcjonować. Od 1 lipca karta w wersji elektronicznej dostępna jest w mObywatelu.

2. W moim mObywatelu nie ma Karty Dużej Rodziny!
Prosimy o zaktualizowanie mObywatela do najnowszej wersji.

3. W jaki sposób do aplikacji mObywatel zainstalowanej na telefonie rodzica dodać Karty Dużej Rodziny dzieci?
Jeśli dzieci miały wydane karty elektroniczne to są one widoczne w mObywatelu - funkcja: moi bliscy.

4. W aplikacji mObywatel nie mam funkcji "moi bliscy". Widzę tylko swoją kartę, nie ma kart dzieci.
Jeśli karty dla dzieci nie były wydane w formie elektronicznej, wówczas nie bedą widoczne. Należy skontaktować się z jednostką, która wydała Kartę Dużej Rodziny i ewentualnie złożyć wniosek o wydanie kart dla dzieci w wersji elektronicznej.

5. Jak założyć Kartę Dużej Rodziny?
Aby wyrobić Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek poprzez portal empatia albo osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.ZMIANY OD MAJA 2021 R.


Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna  informuje, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy   o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952).

Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny.

W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną.  Oznacza to, że nie będzie  już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny (niezależnie, czy posiadał Kartę  w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.

Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał obowiązek z urzędu i bezpłatnie przyznać Karty tradycyjne osobom, o których mowa w art. 5 pkt 2 lub 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jeśli osoby te miały przyznaną wyłącznie elektroniczną formę Karty.

Aby to zrobić, użytkownik SI KDR powinien w zarządzaniu Kartami wyfiltrować Karty, które dla formy elektronicznej mają status „wydana” a dla tradycyjnej „niezamawiana”, z tej grupy wybierać osoby, które nie mają polskiego obywatelstwa, a następnie zarejestrować „wniosek”  dla danej osoby o przyznanie drugiej – tradycyjnej – formy Karty (bez konieczności faktycznego składania wniosku przez te osoby).


INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY OD 01.03.2021R.

Informacja dot. KDR

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny od  01.03.2021r. wynosi 10,12 zł 


KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Wniosek o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu :

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lubw związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z programu jest Karta Dużej Rodziny. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Wiązowna identyfikuje się po siedmiu pierwszych cyfrach, widniejących na karcie: 1417082.

Kartę Dużej Rodziny (ogólnopolską, ze zniżkami dla rodzin z Gminy Wiązowna) można otrzymać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w Radiówku (Radiówek 25, tel. /fax 22 780 46 59, 610 45 53, e-mail: ).


UPRAWNIENIA

Karta, w związku z realizacją programu, uprawnia na terenie gminy Wiązowna:

1. w jednostkach organizacyjnych Gminy Wiązowna

1) do 50 % zniżki na wydanie drugiej karty bibliotecznej oraz usługi reprograficzne (ksero, wydruki) w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna;
2) do zniżki 10 zł miesięcznie za osobę na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie;
3) do zniżki w wysokości 0,77 zł od każdego metra dostarczonej wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie;
4) do zniżki 10 zł miesięcznie na zajęcia dodatkowe powyżej podstawy programowej, prowadzone w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna (od września 2016 r.);
5) do dopłaty 1 zł dziennie do posiłku (obiadu) w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, z zastrzeżeniem osób, które mają finansowany posiłek z innych źródeł (od 14 stycznia 2020 r.).

2. w sklepach / restauracjach / przedsiębiorstwach – według deklaracji przedsiębiorców.

Lokalnych przedsiębiorców, którzy włączyli się do programu, rozpoznajemy m.in. po znaku graficznym umieszczonym w widocznym miejscu.

Tabliczka A4 KDR-page-001.jpg

 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego