Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Bezpieczna "Przystań"

 -Projekt zakończony- Artykuł archiwalnyPOZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

01.09.2021 r.

Liczba oferowanych  po Projekcie Bezpieczna „Przystań”  miejsc świadczenia usług społecznych:

 1. 1. Świetlica środowiskowa „Świetlica marzeń” - 20 miejsc

05-408 Glinianka, ul. Napoleońska 1 

 1. 2. Klub Młodzieżowy – placówka wsparcia dziennego – 15 miejsc

05-462 Wiązowna, Radiówek 25 

 1. 3. Grupa podwórkowa - Młodzieżowe Centrum Kompetencji – 12 miejsc

05-462 Wiązowna, Radiówek 25 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie realizuje projekt Bezpieczna "Przystań"  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM 2014-2020.

Głównym celem Projektu jest  zwiększenie dostepu do usług świadczonych w Gminie Wiązowna w okresie trwania (01.09.2018-31.08.2020) i trwałości projektu polegające na zwiekszeniu pomocy dla dzieci i rodzin zafrożonych dysfunkcją obejmującą wsparcie systemu pieczy zastępczej  prowadzącej do wzmocnienia działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 6-20 lat w podziale na K i M w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji.

 

Cele szczegółowe to:

1. rozszerzenie oferty usług w 3 placówkach wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych prowadzonych aktualnie przez GOPS w formie opiekuńczej,

2. zwiększenie dostepu do usług prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego poprzez utworzenie nowej placówki - świetlicy środowiskowej dla 20 dzieci prowadzonej w formie mieszanej (opiekuńczej i specjalistycznej),

3. kreowanie i modelowanie postaw prospołecznych dzieci i młodzieży w środowisku poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej - skierowany do 12 osobowej grupy,

4. zwiekszenie dostepu do usług świadczonych w społeczności lokalnej dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży - klubu dla 24 osób w wieku 15-20 lat,

5. wzrost umiejętności w ramach kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży uczeszczających do palcówek wsparcia dziennego na terenie gminy Wiązowna min. 6z 8 zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, które zostana określone wśród uczestników projektu,

6. wzrost umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych osób z otoczenia dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym objetych wsparciem w ramach Projektu poprzez prowadzenie działań profilaktycznych oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Projekt obejmie swoim wsparciem 141 osób, należących do niżej wymienionych grup:  

- 70 dzieci z istniejących świetlic środowiskowych (Wiązowna, Malcanów, Zakręt)

- 20 dzieci z nowo utworzonej świetlicy środowiskowej (rejon Glinianka)

- 24 osoby z grupy młodzieży w ramach klubu młodzieżowego

- 12 dzieci/młodzież w ramach pracy podwórkowej

- 15 rodziców/opiekunów w ramach grupy wsparcia.

 

Głównym realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie w partnerstwie z Fundacją "To lubię"  odpowiedzialną za realizacje klubu młodzieżowego.

 

Działania w projekcie obejmują:

 • rozszerzenie oferty wsparcia 3 świetlic środowiskowych w Zakręcie, Malanowie i Wiązownie;
 • utworzenie nowej świetlicy środowiskowej w Gliniance;
 • uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej;
 • uruchomienie klubu dla młodzieży;
 • prowadzenie działań profilaktycznych oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze.

Przewidziano dla uczestników: dowóz, poczęstunek, opiekę wychowawców, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, socjoterapię, porady i zajęcia psychologiczne, atrakcje kulturalne: kino, teatr; wyjazdy integracyjne, zajęcia z doradcą zawodowym dla młodzieży, doposażenie świetlic w komputery, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wsparcie logopedy, grupowe i indywidualne wsparcie rodziców przez psychologa, trening umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Okres realizacji Projektu:  01.09-2018 r. -  30.04.2021 r.

 Wartość projektu ogółem: 1 551 547,20 zł

Dofinansowanie:  1 391 686,20 zł w tym: 1 241 237,76 zł z UE.

Wyjazd dzieci ze świetlic środowiskowych do kina

1C2F16E9-1B04-4606-BD4A-CA2C5FF45ACD.jpeg

.

11AD1352-1B61-4656-8B44-6BAEF5C7712B.jpeg

11E09436-E537-4BBA-9FC4-9A2F333DA929.jpeg

0EC42687-F5BA-48F2-83F6-CACE7D7D14D8.jpeg

33150911-1A7F-46C2-9D1B-8E02B0815B86.jpeg

481A13F3-230C-4E56-825B-5285A220DCA8.jpeg

4F5E7D12-BF92-4879-9BFB-F13A0C87FF5A.jpeg

6A8838B3-EE3C-4EAA-8038-F3B82B1943E3.jpeg

C9B0D535-F776-4000-8934-4DFCE3D4D7DA.jpeg

F6C091F4-DAE6-4547-90B8-2F91A4120E8F.jpeg

Spotkania wigilijne dzieci ze świetlic środowiskowych

20181218_153343.jpg

20181218_153405.jpg

20181218_153435.jpg

20181218_153519.jpg

20181218_153601.jpg

20181218_153958.jpg

Grupa Podwórkowa Wiązowna

44395349_129455471356462_1007777512949809152_n.jpg

44950821_134324427536233_807443629625835520_n.jpg

45576499_137191350582874_701294354718785536_n.jpg

46984692_145581853077157_751882773043609600_n.jpg

47377792_147394462895896_3500678275028484096_n.jpg

48350169_152609172374425_956066192605315072_n.jpg

48386699_152446902390652_6843280781238861824_n.jpg

48389530_152933075675368_135585881242206208_n.jpg

48391062_152176769084332_5779341124875321344_n.jpg

48392524_152932362342106_4423217403165409280_n.jpg

48397742_152287752406567_7542161433056772096_n.jpg

50663751_164513417850667_6124080961266122752_n.jpg

51240485_165923024376373_7752681806280785920_n.jpg

51708315_168549127447096_8889738195617447936_n.jpg

 Klub młodzieżowy prowadzony przez Fundację "To lubię"

 

51612515_396500754444990_4816659948194758656_n.jpg

51647877_400066283870693_4079101973415067648_n.jpg

51658118_299184860797341_8728829500730638336_n.jpg

51666030_2199372030084984_6054136534087499776_n.jpg

51710876_2302116830007835_4988838933619015680_n.jpg

51718701_765571717144131_4525653824873955328_n.jpg

51741999_397006451117690_2317884504078811136_n.jpg

51798046_983612965166366_9218294822870188032_n.jpg

51814840_2162551104060121_3796322602251714560_n.jpg

51899525_250550285859511_2022250819784540160_n.jpg

51902571_609340092824382_6786670689916026880_n.jpg

51927978_353302928848147_3443427902866063360_n.jpg

 

51956073_393241781450087_6093850099513819136_n.jpg

52035858_213708906155506_7495010113850179584_n.jpg

52038565_339938029950926_8575761199923200000_n.jpg

52134300_319373292256752_8911946277504155648_n.jpg

52258611_845651195784498_6281886851519217664_n.jpg

52319851_2378390775765599_7181966294290268160_n.jpg

52595728_253044412294122_146218141502930944_n.jpg

52598431_2060085030949576_9069266308171825152_n.jpg

W ramach projektu zostały zakupione komputery i laptoty

E8F6AC25-2711-46DB-9A89-218A912D3857.jpeg

EA4F53CE-2E51-4DAC-86E3-70E06CD49A18.jpeg

IMG_5579.jpg

IMG_5580.jpg

POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego