Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

PRACA

Nieaktualne ogloszenie:Nabór na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej

 
 

Nieaktualne ogloszenie:Nabór na stanowisko głównego księgowego

 
Informacje dostępne na stronie BIP
 
 
 
 

Nieaktualne ogloszenie:Nabór na stanowisko pracownika ds. kadr i płac

 
Informacje dostępne na stronie BIP
 

Nieaktualne ogloszenia:Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Zakres wykonywanych czynności:
- praca socjalna;
- przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą oraz przygotowywanie na ich podstawie planów pomocy;
- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
- kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
Wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
4. wykształcenie :
- dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub,
- dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych lub,
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub,
- dyplom ukończenia do 31.03.2013 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na
jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna,
psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub,
- ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej
w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po
uprzednim ukończeniu studiów na jednym z w/w kierunków,
5. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy,
6. nieposzlakowana opinia,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
 
☎ 22 780 46 59, 605 634 005 Zapraszamy do kontaktu.

Nieaktualne ogloszenia:Nabór na stanowisko koordynatora indywidualnych planów usług społecznych

Dyrektor CUS gminy Wiązowna poszukuje na stanowisko:
Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych.
 
Niezbędne wymagania:
 
✅Wykształcenie: dylom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub, dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych lub, dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub, dyplom ukończenia do 31.03.2013 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
✅Co najmniej 2 -letnie doświadczenia w świadczeniu pracy socjalnej.
 
☎ 22 780 46 59, 605 634 005 Zapraszamy do kontaktu.

Nieaktualne ogloszenie:Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni na stanowisko pracownika socjalnego

Ogłoszenie nr SSK.110.10.2021

https://bip.wiazowna.pl/gops,m,8618,nabory-2021.html 


Nieaktualne ogloszenie

Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni na stanowisko Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych.

Ogłoszenie nr SSK.110.9.2021

https://bip.wiazowna.pl/gops,m,8618,nabory-2021.html

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna pilnie poszukuje osób na stanowisko pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Jeżeli posiadasz dyplom ukończenia studiów I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie i chcesz pracować w pomocy społecznej z rodzinami w Centrum Usług Społecznych zgłoś się do nas. Pomożemy Ci uzupełnić niezbędne kwalifikacje!!!

Zapraszamy do kontaktu tel.: 22 780 46 59.

https://bip.wiazowna.pl/gops,m,8618,nabory-2021.html

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego