Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

"Mam pomysł na siebie"

PROJEKT ZAKOŃCZONY


LOGO MPS.jpg


Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna realizował projekt „Mam pomysł na siebie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM 2014-2020.

Głównym celem Projektu był  wzrost aktywności społecznej(o min. 34%) i zawodowej(o min. 25%) uczestników projektu – osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze objętym realizacją projektu (gmina Wiązowna) w okresie realizacji projektu(tj. 01.09.2019-31.08.2022). 

Cele szczegółowe to:

 1. 1. Zwiększenie lub nabycie umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu pracy
 2. 2. Wzrost motywacji do pracy.
 3. 3. Wzrost umiejętności psychospołecznych.
 4. 4. Wzrost pewności siebie i własnych umiejętności.
 5. 5. Wzrost umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów.
 6. 6. Wzrost aktywności w środowisku.
 7. 7. Podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych.
 8. 8. Nabycie kompetencji cyfrowych.

Projekt objął swoim wsparciem 36 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujące gminę Wiązowna z poniższych grup:

1.osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2.osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

3.osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata2014-2020;

4.członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

5.osoby niesamodzielne;

6.osoby korzystające z PO PŻ. 

Głównym realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „KROKUS-Wiązowna”.  

WSPARCIE jakie zostało zrealizowane:

- psychologiczne (grupowe i indywidualne),

- doradcy zawodowego,

- warsztaty wyjazdowe,

- szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych,

- kursy kompetencji zawodowych,

-wsparcie finansowe,

- opieka nad osobą zależną w czasie zajęć

- dowóz

- poczęstunek  

Okres realizacji Projektu:  01.09-2019 r. -  31.08.2022 r.

 Wartość projektu ogółem: 504 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 403 200,00 zł

 LOGO MPS.jpg

 

 

 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego