Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

poniedziałek, 08 sierpień 2022 08:09

Nabór na pracownika socjalnego

Poszukiwany pracownik socjalny.

 

Zakres wykonywanych czynności:


- praca socjalna;
- przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą oraz przygotowywanie na ich podstawie planów pomocy;
- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
- kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej.


Wymagania:


1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
4. wykształcenie :
- dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub,
- dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych lub,
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub,
- dyplom ukończenia do 31.03.2013 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na
jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna,
psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub,
- ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej
w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po
uprzednim ukończeniu studiów na jednym z w/w kierunków,
5. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy,
6. nieposzlakowana opinia,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 22 780 46 59 w. 25 lub 605 634 005.

Czytany 224 razy

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego