Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna realizuje Program "Opieka wytchnieniowa" już trzecią edycję.
Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.
Program cieszy się dużym powodzeniem wśród naszych mieszkańców, gdyż osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.


Gmina Wiązowną przygotowuje się do złożenia wniosku o realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” na terenie Gminy Wiązowna koordynuje Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z siedzibą w Radiówku. Usługę opieki wytchnieniowej świadczą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, dzięki którym opiekunowie zostają odciążeni a osoby z niepełnosprawnością mają zapewniona fachową opiekę. Opieka wytchnieniowa jest usługą bezpłatną, warunkiem jej przyznania jest w przypadku osób dorosłych orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.


Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie opieki wytchnieniowej proszone są o kontakt z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Informacje na temat realizacji programu w Gminie Wiązowna można uzyskać pod numerem tel. 607 390 961.


Pełny tekst Programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024 

logo_MRiPS.png

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Czas realizacji projektu od 01.01.2021 r. do 31.10.2023 r. Kwota dofinansowania to 3 124 999,65 zł.
Głównym celem Projektu było utworzenie CUS zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

logo kolor cus.jpg

Szanowni Państwo,

prowadzimy badanie na temat aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z różnych usług w naszej Gminie. W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat kilku zagadnień ważnych dla naszej społeczności. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą zaprezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel).

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza - odpowiedzi na poszczególne pytania należy zaznaczyć lub wpisać tekst odpowiedzi. Pytania są zamieszczone na kilku kolejnych stronach. Po wypełnieniu wszystkich pytań na danej stronie, proszę kliknąć przycisk DALEJ. Jeśli nie może Pan(i) przejść dalej, proszę sprawdzić, czy udzielił(a) Pan(i) odpowiedzi na wszystkie pytania.


Tutaj wypełnisz ankietę : https://pejotsolutions.pl/deployed/researches/WIAZOWNA2/survey.php?new=1

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu! Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do środy 25 października 2023 roku.

ankietagrafika.jpg

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego