Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

500+

Centrum  Usług Społecznych Gminy Wiązowna uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Wiązowna, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r. będą przyjmowane: online od 1 lutego 2021r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25  lub listownie pocztą). 

Informujemy, że E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE, ZUS oraz bankowości elektronicznej.

NAJCZĘŚCIEJ  POPEŁNIANE  BŁĘDY  PRZY  SKLADANIU WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 TRWAJĄCY OD 1 CZERWCA 2021 r.

- składając wniosek drogą elektroniczną należy wybrać organ właściwy Radiówek – GOPS Wiązowna

- wnioski składamy na okres świadczeniowy 2021/2022

Wniosek oraz załącznik:

 

Pierwsze wypłaty

Termin wypłaty świadczeń  zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

 1. Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 2. Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 3. Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 4. Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 5. Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia , z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio (jeśli dotyczy) zaświadczenia  lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego  w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację;
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku przebywania wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz  z dokumentami Wojewodzie.

Ważne!

 1. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 2. Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 3. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

 • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego