Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Dodatek dla podmiotów

Dodatek dla podmiotów wrażliwych. Jak go uzyskać?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, tzw. podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek, jeśli poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania.

Podmioty te muszą dopełnić obowiązku rejestracji głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Lista podmiotów wrażliwych:

1. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń;
2. jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
3. noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
4. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
5. podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
6. podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
7. podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
8. kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
9. podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
10. podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
11. ochotnicze straże pożarne;
12. placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
13. rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
14. centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
15. kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
16. warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
17. organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
18. spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Jak złożyć dokumenty?

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 4 z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Tutaj udostępniamy film jak wypełnić wniosek:
https://www.youtube.com/watch?v=uh46elUeP8Y  

Do wniosku należy dołączyć:
1. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
2. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz zakup co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa w roku 2022.

Wnioski należy składać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25, Biuro Obsługi Mieszkańca.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogaelektroniczną.

Pytania prosimy kierować do: Beaty Kozłowskiej tel. 607 390 499.

Ustawa nie dotyczy podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci. Podmioty te zostały objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej.

Charakterystyka rozwiązania:

• Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat);
• Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów;
• Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży;
• Obowiązek zgłoszenia źródła ciepła do CEEB;

Wzór wyliczania wysokości dodatku:

D = (Zk - Skp) x 0,4

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych,
Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, dodatek zostanie wypłacony w terminie miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.
Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Informacja o przyznaniu dodatku zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej przez wnioskodawcę.

Szczegóły dotyczące wsparcia w ramach rządowej tarczy energetycznej, w tym wnioski do pobrania oraz praktyczne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: www.gov.pl/klimat   

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, 05-462 Radiówek 25 (dalej: Administrator).
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu email: .
3.Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustalenie prawa do dodatku dla podmiotów wrażliwych, ustalania jego wysokości i wypłacania.
4.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
5.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.
6.Wnioskowanie o dodatek dla podmiotów wrażliwych jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.
7.Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną licząc od roku następującego po roku zakończenia Pani/Pana sprawy.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
9.Podmiotami, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla Administratora usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, a także podmiot świadczący usługi prawne. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
10.Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11.Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
12.W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego