Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Wójt Gminy Wiazowna zaprasza mieszkańców Gminy Wiązowna do konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Gminy Wiązowna ws. uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Gminy Wiązowna na lata 2024-2028.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat ww. projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 16.11.2023 r. do 29.11.2023 r.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać do dnia 29.11.2023 r. do godz. 12.00 w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25, parter lub przesłać pocztą elektroniczną na adres .

 

Drodzy rodzice! Wznawiamy funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego - Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna :-)
⛳️Startujemy od przyszłego wtorku.
⛳️Zapewniamy transport, wyżywienie i materiały na zajęcia.
⛳️Opiekę wychowawców i psychologa.
⛳️Pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia rozwijające, gry i zabawy.
⛳️Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 16-20 w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna 1 piętro.
⛳️Mamy jeszcze wolne miejsca.
⛳️Zapraszamy dzieci w wieku 12-15 lat (szkoła podstawowa) z terenu Gminy Wiązowna.

                                                                                                                                                            Strona FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100080352173745 


Zapisy: Koordynatorzy Indywidualnych Planów usług Społecznych
☎️607 390 961


ZAPRASZAMY! USŁUGA BEZPŁATNA!

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna realizuje Program "Opieka wytchnieniowa" już trzecią edycję.
Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.
Program cieszy się dużym powodzeniem wśród naszych mieszkańców, gdyż osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.


Gmina Wiązowną przygotowuje się do złożenia wniosku o realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” na terenie Gminy Wiązowna koordynuje Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z siedzibą w Radiówku. Usługę opieki wytchnieniowej świadczą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, dzięki którym opiekunowie zostają odciążeni a osoby z niepełnosprawnością mają zapewniona fachową opiekę. Opieka wytchnieniowa jest usługą bezpłatną, warunkiem jej przyznania jest w przypadku osób dorosłych orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.


Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie opieki wytchnieniowej proszone są o kontakt z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Informacje na temat realizacji programu w Gminie Wiązowna można uzyskać pod numerem tel. 607 390 961.


Pełny tekst Programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024 

logo_MRiPS.png

 

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego