Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych. Jak go uzyskać?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, tzw. podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek, jeśli poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania.

Podmioty te muszą dopełnić obowiązku rejestracji głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

WAŻNE!

Termin złożenia i rozpoznania wniosku!

Nowelizacja ustawy wydłuża  termin, który gmina ma na wypłacanie wniosku do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym wnioski złożone po 30 października 2022 r,. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.). Nowelizacja ustawy przewiduje też, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się już nowe przepisy.

Nowelizacja nie zmienia pozostałych terminów. Wiosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania do 30 listopada 2022 r. Można to zrobić w postaci papierowej (w urzędzie) lub elektronicznie opatrując go podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór wniosku jest jednolity dla wszystkich gmin. Jest on dostępny w urzędach gmin, można go również pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/samorzad/komu-przysluguje-dodatek-weglowy,517055.html  

Materiały, wnioski:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy  

Film jak wypełnić wniosek:

https://www.youtube.com/watch?v=IJxqJQEZ2NM&t=6s 

poniedziałek, 24 październik 2022 13:17

Wręczono odznaczenia za zasługi dla Niepodległej

14 października br. w Belwederze odbyły się obrady trzeciego dnia Kongresu Usług Społecznych. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele władz centralnych, samorządowcy i dyrektorzy centrów usług społecznych.

Kongres rozpoczęto od wręczenia odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę osobom szczególnie zasłużonym w tworzenie centrów usług społecznych i wdrażanie strategii rozwoju i integracji usług społecznych.

Odznaczenia w imieniu Pana Prezydenta wręczył Minister Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Odznaczenie otrzymał między innymi Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny oraz Dyrektor CUS Gminy Wiązowna Małgorzata Łysik.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, podkreśliła w swoim wystąpieniu rolę centrów usług społecznych jako jednostek samorządu wspierających mieszkańców o różnorodnych potrzebach.

"Usługi społeczne traktowane są obecnie jako element infrastruktury państw dobrobytu stanowiący o społecznym dobrostanie i jakości życia obywateli we wszystkich fazach życia. Organizacja usług społecznych staje się trzecim – obok regulacji rynku pracy i redystrybucji dochodów – kluczowym zadaniem współczesnych państw dobrobytu. Inwestycje w rozwój usług społecznych jako usług świadczonych w interesie ogólnym w ramach systemu publicznego jest też priorytetem w agendzie unijnej w okresie programowania 2021–2027."

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/narodowa-rada-rozwoju/aktualnosci/o-strategii-rozwoju-uslug-spolecznych-w-trzecim-dniu-kongresu-uslug-spolecznych,59924 

View the embedded image gallery online at:
http://cuswiazowna.pl/?start=20#sigProIdea5851da58

 

 

 

piątek, 14 październik 2022 10:06

Poszukiwany terapeuta zajęciowy

senior-plus-logo-1.jpg

Szukasz pracy? Lubisz ludzi i jesteś kreatywny? To może być praca dla Ciebie ;-)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni terapeutę zajęciowego do pracy w Klubie Senior + w Woli Karczewskiej.

Praca 3 razy w tygodniu w wymiarze 21 godzin.

Zakres obowiązków:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku terapeuty zajęciowego:

1. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających osoby starsze i niepełnosprawne uwzględniających ich zainteresowania, możliwości i stan zdrowia, z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych jak: arteterapia, zajęcia rekreacyjne, artystyczne, gry i zabawy mające na celu integrację, poprawę sprawności psychofizycznej, rozwijanie orientacji, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z seniorami,

2. motywowanie uczestników do czynnego udziału w zajęciach, szczególnie uczestników mniej aktywnych i mniej sprawnych,

3. przygotowywanie z seniorami spotkań okolicznościowych związanych z ważnymi rocznicami, uroczystościami i świętami,

4. inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu imprez okazjonalnych, wycieczek pieszych i wyjazdów itp.

5. prowadzenie zajęć grupowych dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników,

6. prowadzenie dziennika pracy,

7. inicjowanie działań integrujących uczestników i lokalną społeczność,

8. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju różnych form zajęć,

9. współpraca z pracownikami socjalnymi,

Wymagania niezbędne od kandydatów:

- ukończone studia wyższe na kierunku lub w specjalności fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii lub ukończoną szkołę policealną (publiczną lub niepubliczną posiadającą prawa szkoły publicznej), z uzyskanym tytułem zawodowym terapeuty zajęciowego albo dyplom potwierdzający zawodowe kwalifikacje, lub wykształcenie min. średnie o kierunku terapeuty medycznego, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty zajęciowego
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
- brak skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie minimum rocznego doświadczenia w pracy na stanowisko Terapeuty Zajęciowego.

Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,

2. umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność i elastyczność w działaniu,

3. umiejętność radzenia sobie ze stresem,

4. zdolności plastyczne, manualne, artystyczne, wokalne, teatralne, gra na instrumentach itp.,

5. sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników,

6. cechy osobowości: komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, cierpliwość, wrażliwość, kreatywność i zaangażowanie.

ZAPRASZAMY do kontaktu, tel:  22 780 46 59 w. 27 i 28 lub 605 634 603

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego