Search - Aktualności
Przeszukuj - Zakładki

 

Odpowiadając na często pojawiające się pytania naszych mieszkańców, gdzie jeszcze można, poza CUS umówić się na rehabilitację, poniżej zamieszczamy link do strony "Świat Przychodni".

Na tej stronie znajdą państwo wszystkie placówki NFZ oferujące usługi medyczne w tym rehabilitację ze wskazaniem czasu oczekiwania.

https://swiatprzychodni.pl/specjalnosci/rehabilitacja/mazowieckie/ 

środa, 10 sierpień 2022 08:54

Bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców z Ukrainy.

Przy radach adwokackich na terenie całego kraju pomoc koordynują adwokaci, których listę zamieszczamy poniżej.

UWAGA !!!


Poszukujemy mieszkań do wynajęcia dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszej gminy w świetlicach wiejskich. Prosimy o kontakt w tej sprawie pod numerem ☎️ 665 390 459.


Sprawa pilna.

poniedziałek, 08 sierpień 2022 08:09

Nabór na pracownika socjalnego

Poszukiwany pracownik socjalny.

 

Zakres wykonywanych czynności:


- praca socjalna;
- przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą oraz przygotowywanie na ich podstawie planów pomocy;
- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
- kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej.


Wymagania:


1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
4. wykształcenie :
- dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub,
- dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych lub,
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub,
- dyplom ukończenia do 31.03.2013 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na
jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna,
psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub,
- ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej
w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po
uprzednim ukończeniu studiów na jednym z w/w kierunków,
5. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy,
6. nieposzlakowana opinia,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 22 780 46 59 w. 25 lub 605 634 005.

Strona 1 z 175

PROJEKT

"Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"

logo-projekt.jpg

Dojazd do nas

Serdecznie zapraszamy

budynek-02.jpg

  • POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFSBezpieczna "Przystań". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • logo kolor cus748Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • projektyWiązowskie Centrum Usług Społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyProgram Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • projektyWiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego